Disclaimer

Gebruiksbepalingen en -voorwaarden voor de website van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe

In deze gebruiksbepalingen en -voorwaarden verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe.

Toepasselijkheid van de gebruiksbepalingen en -voorwaarden

Deze gebruiksbepalingen en -voorwaarden (hierna ook te noemen: "Gebruiksbepalingen") zijn van toepassing op elk bezoek aan en elk gebruik van deze website van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe, alsook op alle gegevens, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website aan u worden verstrekt.

Acceptatie van de gebruiksbepalingen

Door via de homepage naar onze website door te klikken voor gebruik, verklaart u dat u deze Gebruiksbepalingen hebt gelezen en begrepen, en dat u overeenkomt dat u zich daaraan zult houden en daaraan gebonden bent. U komt tevens overeen dat u zich zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van deze website, op het gebruik van het Internet, en op de activiteiten die betrokken zijn bij het gebruik van deze website. Indien u niet instemt met de bepalingen en voorwaarden in deze Gebruiksbepalingen, kunt u onze website niet gebruiken.

Lees de volgende bepalingen zorgvuldig door.

Naleving van wetten

Deze website is eigendom van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe.

Bezoekers die gebruik willen maken van deze website doen dat op eigen initiatief en zijn bij uitsluiting aansprakelijk voor de naleving van alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en op de informatie, inhoud, materialen en diensten (hierna ook te noemen: "Content") van deze website.

Bevoegd gerecht en toepasselijk recht

Op alle vorderingen met betrekking tot deze website, het gebruik van deze website en de Content die beschikbaar is via deze website, is Nederlands recht toepasselijk. Hierbij stemt u er onvoorwaardelijk, vrijwillig en onherroepelijk mee in om elk geschil aangaande, met betrekking tot of voortvloeiend uit deze website en alle via deze website ontvangen informatie, voor te leggen aan de bij uitsluiting bevoegd verklaarde rechtbank te Amsterdam, Nederland. U komt overeen om geen beroep te doen op de onbevoegdheid van voornoemde rechtbank in enig rechtsgeding en u stemt in met deze keuze voor toepasselijk recht.

Online gedrag van bezoekers

U komt overeen om deze website uitsluitend voor wettige doeleinden te gebruiken. U komt overeen om deze website uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze website is bestemd. Wij behouden ons het recht voor om enig gedrag waarbij deze website is betrokken en dat door ons ongeschikt wordt geacht, te verbieden. U komt overeen deze website niet te verstoren. U komt overeen de veiligheid van deze website of van een computer, server, account, netwerk, gegevens, software en/of hardware in verband met deze website niet te hinderen of te benadelen. U komt overeen het gebruik van deze website door andere bezoekers niet te hinderen of te verstoren. U komt overeen geen pogingen te zullen ondernemen om toegang tot enig deel van deze website, een computer, server, account, netwerk, software en/of hardware in verband met deze website te verkrijgen, van welke u uitgesloten bent. U komt overeen dat u bij uitsluiting aansprakelijk bent voor enige handeling die u uitvoert tijdens uw bezoek aan onze website en dat u zult voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke, overheids-, nationale en internationale wetten en regelgeving die van toepassing zijn op deze website en het Internet, inclusief alle toepasselijke auteursrechten.

Specifieke waarschuwingen

U dient ervoor te zorgen dat uw toegang tot deze website niet illegaal of verboden is krachtens op u toepasselijke wetten of regelgeving. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het systeem dat u gebruikt voor toegang tot deze website, u niet blootstelt aan het risico van virussen, onbevoegde toegang of andere vormen van interventie die uw eigen computersysteem kunnen schaden. Ter voorkoming van enige twijfel aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige interventie in of schade aan uw computersysteem die voortvloeit uit, in verband staat met of het gevolg is van uw gebruik van deze website of een daaraan gekoppelde website of van enige materialen die u downloadt of waartoe u toegang hebt via deze website of een daaraan gekoppelde website.

Deze website bevat hyperlinks en andere koppelingen naar Internetsites van derden. Deze gekoppelde websites vallen niet onder ons beheer en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze gekoppelde websites of voor de hyperlinks die opgenomen zijn in een gekoppelde website. Wij bieden u deze hyperlinks uitsluitend aan voor uw gemak, en de opname van een koppeling brengt geen enkele aanvaarding door ons van de gekoppelde website of enige dochteronderneming daarvan met zich mee. Derhalve is toegang tot voornoemde websites volledig voor uw eigen risico.

Auteursrechten

Alle Content die door ons beschikbaar wordt gesteld via deze website (inclusief, zonder enige beperking, computerbronnen en objectcodes van deze website) is ons eigendom of door ons in licentie verkregen, waardoor alle rechten op deze Content bij ons rusten.

Alle Content, inclusief, zonder enige beperking, ontwerp, tekst, tekeningen, foto’s en grafische voorstellingen, is beschermd door auteursrechten die bij ons rusten. De Content en alle voornoemde auteursrechtelijk beschermde materialen mogen niet, geheel dan wel gedeeltelijk, gewijzigd, verveelvoudigd, verspreid, gedownload, weergegeven, per e-mail verzonden, doorgezonden, gekocht of anderszins overgedragen worden of, geheel of gedeeltelijk, vervoerd of anderszins gebruikt worden, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de respectieve houder van het auteursrecht.

Wij geven u uitsluitend toestemming om de Content van deze website weer te geven, te verveelvoudigen, te verspreiden, af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Tenzij u uitdrukkelijke toestemming van ons hebt verkregen, is het u niet toegestaan om de door u weergegeven, verveelvoudigde, verspreide, afgedrukte en/of gedownloade Content van deze website te wijzigen, en dient u alle auteursrechten en overige eigendomsrechten op de gewijzigde Content in stand te houden. De hierbij verleende toestemming komt automatisch te vervallen als u deze gebruiksbepalingen schendt.

Bij beëindiging van de toestemming dient u onverwijld en permanent enige door u weergegeven, verveelvoudigde, verspreide, afgedrukte en/of gedownloade Content te verwijderen en te vernietigen.

Auteurswet, overdracht van de content van derden

Het is u niet toegestaan om content van derden op deze website, die is beschermd door auteursrecht of enig ander eigendomsrecht, te verveelvoudigen, af te drukken, te downloaden, te uploaden, te verzenden of anderszins te verspreiden, tenzij de houder van het betreffende auteursrecht of eigendomsrecht u zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor voornoemde verveelvoudiging, afdrukken, downloaden, uploaden, verzending of verspreiding.

Ongeautoriseerd gebruik, uploaden, verzenden en/of verspreiden van Content die beschermd is door auteursrechten of andere eigendomsrechten, is illegaal en kan de persoon die deze rechten schendt blootstellen aan civielrechtelijke boetes en strafrechtelijke vervolging. Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe, haar kaderleden, directeuren, werknemers, agenten, administrateurs en alle overige vergelijkbare personen of entiteiten zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door enige overtreding die voortvloeit uit uw handelingen, waarbij auteursrechtelijk of eigendomsrechtelijk beschermd materiaal betrokken is.

Handelsmerk en intellectuele eigendom

Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe, het logo van Grand Hall, “http://www.grandhall.nl/” en “http://www.grandhall.net/” zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken, handelsnamen of anderszins beschermd eigendom van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe en mogen niet gebruikt, verveelvoudigd of nagebootst worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe.

Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe’s intellectuele eigendom mag niet worden gebruikt in verband met enige informatie die niet verstrekt is door Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe of op enige wijze waarbij het waarschijnlijk is dat verwarring ontstaat onder consumenten, of op enige wijze waarbij deze intellectuele eigendom in diskrediet wordt gebracht.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een verlening van enige licentie of gebruiksrecht van een handelsmerk dat is weergegeven op deze website.

Overige handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, dienstmerken en anderszins beschermde eigendom weergegeven op deze website, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden die door deze eigenaren toegepast worden op hun intellectuele eigendom.

De compilatie van de Content op deze website is de exclusieve eigendom van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe en is beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht. U mag geen Content van deze website weergeven op enige andere website of server.

Aansprakelijkheidsbeperking

Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe en aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, inclusief doch niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, ernstige en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de website of de Content die beschikbaar is via deze website of enige gekoppelde website.

Noch Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe, noch één van aan ons gelieerde partijen, noch enige andere partij die betrokken is bij aanmaak, productie, serving, hosting, onderhoud en/of updaten van deze website, zal onder enige omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, incidentele, ernstige en/of gevolgschade, en inclusief, zonder beperking, schade die voortvloeit uit fouten, weglatingen, onderbrekingen, vernietiging of verminking van bestanden, verwijdering of verminking van e-mails, fouten, verlies van gegevens, winstderving, defecten, virussen en/of vertragingen, die voortvloeien uit uw gebruik of uit onvermogen van gebruik van deze website of enige daaraan gekoppelde website, voortvloeiend uit handelingen of tekortkomingen, inclusief, zonder beperking, gevallen van overmacht, netwerkstoringen, hardware- of softwarestoringen, diefstal, ongeautoriseerde toegang, onze tekortkomingen of uw eigen fouten of nalatigheden, en enige andere oorzaak, ook indien Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe op de hoogte gebracht is dat voornoemde schade zich zou kunnen voordoen.

U komt overeen dat dit artikel van toepassing is op alle Content die beschikbaar is via deze website.

In een jurisdictie waar uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor een bepaald soort schade verboden is, zal de aansprakelijkheid van Focuslifestyle trading as Grand Hall Europe beperkt zijn tot het maximum zoals toegestaan in voornoemde jurisdictie.

Wijziging in de bepalingen

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksbepalingen, alsook met enige geplaatste wijziging in deze Gebruiksbepalingen. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksbepalingen te allen tijde te wijzigen. Wij verzoeken u daarom deze Gebruiksbepalingen van tijd tot tijd door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie daarvan. Uw gecontinueerde gebruik van de website na voornoemde wijziging zal uw instemming inhouden met gebondenheid aan de gewijzigde Gebruiksbepalingen.

Koppelingen naar andere websites

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak gegeven en het is mogelijk dat deze niet actueel of bijgehouden zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content, nauwkeurigheid of meningen die op deze websites voorkomen, en deze websites zijn niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid of volledigheid.

De opname van gekoppelde websites op onze website houdt geen goedkeuring of acceptatie van de gekoppelde websites door ons in. Als u besluit onze website te verlaten en een website van derden te openen, doet u dat derhalve op eigen risico.

Vrijwaring

U komt overeen om Focuslifestyle trading as Grandhall Europe en aan haar gelieerde partijen te vrijwaren tegen alle schade, verlies, kosten en onkosten die Focuslifestyle trading as Grandhall Europe of één van aan haar gelieerde partijen kan ondergaan ten gevolge van uw gebruik, misbruik of onjuist gebruik van deze website of ten gevolge van uw gebruik, misbruik of onjuist gebruik van de Content en andere informatie die beschikbaar is via deze website.

Deelbaarheid

Ingeval één van de bepalingen van onderhavige Gebruiksbepalingen in een bepaalde jurisdictie geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is, zal voornoemde bepaling in deze jurisdictie niet van kracht zijn, onverlet de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige Gebruiksbepalingen.

Ingeval deze Gebruiksbepalingen gedeeltelijk nietig zijn of worden verklaard, zullen partijen gehouden blijven te voldoen aan de overige Gebruiksbepalingen. Partijen zullen het nietige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig en wettelijk van kracht zijn, die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte van onderhavige overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de inhouden strekking van onderhavige Gebruiksbepalingen.

Tussenkopjes van de Gebruiksbepalingen

De tussenkopjes in deze Gebruiksbepalingen dienen ter referentie en voor het gemak van de lezer en maken geen deel uit van deze Gebruiksbepalingen bijde interpretatie daarvan.

Veiligheid van gegevens

Helaas kan niet gegarandeerd worden dat er geen gegevens worden doorgestuurd over het Internet. Wij garanderen de veiligheid van gegevens die u ons toestuurt niet en kunnen de veiligheid daarvan niet verzekeren. Derhalve is alle informatie die u aan ons verstrekt op uw eigen risico verstrekt.

Volledigheidsclausule

Deze Gebruiksbepalingen vormen de gehele en enige overeenkomst tussen u en Focuslifestyle trading as Grandhall Europe en hebben voorrang boven alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de website, de Content of enige andere informatie die door of via de website wordt verstrekt, alsook tot het onderwerp daarvan.

Het verzuim van Focuslifestyle trading as Grandhall Europe om enige bepaling van onderhavige overeenkomst ten uitvoer te brengen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepaling, noch van het recht om voornoemde bepaling ten uitvoer te brengen.